Regulamin i zasady udziału w zajęciach i wyjazdach klubu Wertikal na rok 2022/2023

Regulamin i zasady udziału w zajęciach i wyjazdach klubu Wertikal na rok 2022/20223

W nadchodzącym roku szkolnym / sezonie narciarskim zamierzamy zorganizować szereg zajęć stacjonarnych, wyjazdów jednodniowych oraz obozów dla członków klubu Wertikal.  Imprezy te, będą odbywały się zgodnie z poniższym regulaminem.

Szczegółową informację o danym wyjeździe (imprezie klubowej)  są zamieszczane TYLKO na stronie internetowej klubu  wertikal.eu

Może się zdarzyć, że z przyczyn niezależnych od organizatora (np. pogodowych)  jakieś szczegóły  wyjazdowe ulegną zmianie – dlatego prosimy o sprawdzanie na bieżąco aktualnych informacji o danym wyjeździe. Ewentualną aktualizację zamieszczamy  do godz. 19:00, dnia poprzedzającego wyjazd.

 

 1. Każdy uczestnik powinien brać systematyczny udział w zajęciach treningowych klubu. Ma on  możliwość uczęszczania jeden raz w tygodniu na wybrane przez siebie zajęcia zgodnie z podziałem na grupy wiekowe.
 2. Podczas zajęć i wyjazdów klubu w sezonie 2022/23 wszyscy uczestnicy w tym także rodzice muszą stosować się do ogólnych przepisów epidemicznych , oraz wytycznych MDK i klubu Wertikal w tym zakresie.
 3. Podczas zajęć stacjonarnych w hali sportowej i salce treningowej obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 4. Każdy członek klubu z uregulowaną opłatą  za zajęcia otrzyma nową koszulkę klubową. Strój ten należy nosić zawsze na zajęcia. Koszulka powinna być czysta!
 5. Na zajęcia dzieci powinny zabierać wodę mineralną
 1. Zapisy na wyjazdy narciarskie . Uwaga w tym sezonie stosujemy nadal dotychczasową procedurę  zapisu (zgłoszenia) dziecka na wyjazdy narciarskie. Na każdy miesiąc (grudzień, styczeń, luty, marzec) będą prowadzone oddzielne zapisy na wyjazdy narciarskie.

Zapisy, zgłoszenia w formie e-mailowej przyjmujemy po ukazaniu się na stronie klubu harmonogramu wyjazdów na dany miesiąc. Harmonogram wyjazdowy na dany miesiąc, zamieszczamy w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedniego. Jest on również przesyłany e-mailowo do klubowiczów.

Procedura zapisu na wyjazdy narciarskie:

 • Po ukazaniu się komunikatu na stronie klubu (otrzymaniu e-maila) , rodzic zgłasza dziecko na poszczególne wyjazdy, dokonuje tego wypełniając załącznik gdzie zaznacza w których wyjazdach dziecko będzie brało udział. Zaznacza także formę dojazdu, przejazd autokarem lub dojazd własny. Wypełniony załącznik odsyła na adres klubu wertikal.
 • Rodzic otrzymuje e-mailowo potwierdzenie, że zgłoszenie dotarło i dziecko zostało wpisane na listę danego wyjazdu. Uwaga, nie jest to równoznaczne z zapewnieniem miejasca w szkoleniu.
 • Aby dziecko mogło wziąć udział w szkoleniu narciarskim podczas rezerwowanych wyjazdów, rodzic musi dokonać wpłaty za szkolenie narciarskie na rezerwowanych wyjazdach, odpowiednio za każdy wyjazd kwotę 70 zł. Całość (czyli kwotę wyliczoną jako ilość wyjazdów razy 70 zł) wpłaca przelewem na konto Rady Rodziców MDK, nr konta 94 1020 2906 0000 1502 0356 7658 Przelew za wyjazdy musi być dokonany terminowo. Podany w ogłoszeniu termin dotyczy daty do jakiej środki muszą wpłynąć na konto Rady Rodziców. Wpłaty (przelewy przychodzące) po terminie będą powodowały skierowanie uczestnika na listę rezerwową. 
 • Aby dziecko mogło wziąć udział w szkoleniu narciarskim musi mieć również uregulowaną roczną opłatę klubową 450 zł (400 drugie, trzecie dziecko w klubie)

Treść przelewu za szkolenie narciarskie na wyjazdach jednodniowych:  Imię nazwisko dziecka – (miesiąc w którym rezerwuje wyjazdy)

Np.  „ Jan Kowalski – wyjazdy narciarskie grudzień”

 • Przed pierwszym wyjazdem w danym miesiącu przesyłamy do wszystkich rodziców listę wszystkich uczestników zapisanych na wyjazdy w danym miesiącu w celu weryfikacji czy dziecko znajduje się na odpowiednim, co do zgłoszenia, wyjeździe.

Uwaga. Dzieci zakwalifikowane jako początkujące proszę nie zgłaszać na wyjazdy grudniowe. Dzieci te zaczynają szkoleniem w styczniu 6-7 stycznia 2023.  Informacja szczegółowa o tym szkoleniu będzie przesłana bezpośrednio do osób zgłoszonych.

 1. Rezygnacja z wyjazdu. Po zapisaniu na wyjazd osoba może zrezygnować z niego (bez ponoszenia konsekwencji finansowych) TYLKO z przyczyn chorobowych. W sytuacji gdy ktoś zapisuje się na wyjazd a nie weźmie w nim udziału – będzie obciążony kosztami  odpowiednio 30 zł. Uwaga-  Dzieci z dojazdem własnym rezygnujące z wyjazdu narciarskiego  ponoszą również koszty zgodnie z powyższymi zasadami. Udział osób z dojazdem własnym wiąże się z odpowiednia ilością obsługujących je instruktorów a co za tym idzie, także wynagrodzeniem dla nich.
 2. Lista rezerwowa. Z chwilą wypełnienia się listy podstawowej, powstaje lista rezerwowa. O ewentualnym znalezieniu się na tej liście rezerwowej uczestnik zostaje poinformowany e-mailowo. O wejściu na listę podstawową, osoba z listy rezerwowej, otrzyma powiadomienie. W przypadku braku takiej informacji – prosimy o kontakt.
 3. Osoby spoza klubu, rodzice. W miarę wolnych miejsc w wyjazdach narciarskich klubu Wertikal mogą brać udział również osoby nie będące aktualnymi klubowiczami.
 4. Wyjazd autokarem. Na wyjazd prosimy o przychodzenie zawsze 15 minut wcześniej. Prosimy nie wsiadać do autokaru jeżeli nie ma jeszcze kierownika wyjazdu.   Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci z wyjazdu. Planowaną godz. powrotu podajemy ostatecznie przed odjazdem autokaru. W związku z warunkami drogowymi, o realnej godzinie przyjazdu można dowiedzieć się telefonicznie u instruktorów w trakcie powrotu. Jeżeli dziecko (po powrocie z wyjazdu narciarskiego) samodzielnie udaje się do domu – prosimy aby rodzic /opiekun, napisał stosowne oświadczenie.  Na stronie internetowej podajemy zawsze miejsce i godzinę odjazdu autokaru. Autokar nie zabiera i nie wysadza uczestników wyjazdu na przystankach czy innych miejscach.
 5. Dodatkowa opieka. Jeżeli dziecko wymaga dodatkowej opieki może z nim jechać jeden rodzic /opiekun. W pierwszej kolejności zabierani będą rodzice /opiekunowie dzieci najmłodszych
 6. Bezpieczeństwo. W trakcie wyjazdów klubu Wertikal staramy się zapewnić maksimum bezpieczeństwa dla  wszystkich uczestników. Podczas zajęć narciarskich na  stoku, uczestnicy znajdują się zawsze pod opieką instruktora lub rodzica – (jadący z rodzicem)
 7. Organizacja zajęć narciarskich. Grupa po dotarciu na stok przygotowuje się do zajęć, każdy osobiście wyciąga swoje narty z pokrowca, zakłada kask, zakłada i zapina buty narciarskie, zgłasza się  do swojego instruktora, pobiera karnet narciarski. Na stok dzieci udają się ze swoim instruktorem – instruktorzy posiadają listę swojej grupy.  W trakcie zajęć stosują się do poleceń instruktora.   W czasie zajęć narciarskich przewidziana jest min. jedna przerwa na posiłek i odpoczynek. W przypadku zabierania dziecka przez rodzica w trakcie tej przerwy, rodzic zgłasza to bezpośrednio u instruktora, w grupie którego znajduje się jego dziecko. Miejsce i godzina zbiórki po zakończonej przerwie określane są precyzyjnie przez instruktorów. Prosimy tak organizować przerwę dzieciom (dotyczy rodziców z dziećmi) aby nie spóźniać się na zbiórkę po przerwie. Podczas przerwy dziecko  nie może jeździć na nartach z rodzicem bądź samodzielnie.  Przed zajęciami, w wyznaczonym miejscu należy opłacić i pobrać karnet tylko dla siebie, nie bierzemy karnetu dla kogoś. Karnety od dzieci po zakończonej jeździe zbiera instruktor danej grupy.
 8. Koszulki treningowe dla dzieci. Na każdych zajęciach na stoku obowiązują narciarskie koszulki treningowe. W roku 2022 dzieci otrzymają nowe plastrony narciarskie. Plastrony rozdajemy za kaucją 50 zł (zwrotne na koniec sezonu) lub można plastron zakupić na własność za 50 zł.
 9. Szkolenie narciarskie odbywa się w grupach. Kryterium przydziału do grupy są zawsze umiejętności jazdy na nartach. Do grupy szkoleniowej kwalifikuje kierownik wyszkolenia. Nie jest regułą, że dziecko podczas kolejnego wyjazdu znajdzie się w tej samej grupie zajęciowej w której było poprzedniego wyjazdu.  W szkoleniu grupowym mogą brać udział jedynie dzieci umiejące już jeździć na nartach, bezpiecznie się zatrzymywać oraz korzystać z orczykowego wyciągu narciarskiego. Dla dzieci zapisanych do klubu, które są wyraźnie początkującymi lub nie umieją jeździć na nartach, organizujemy specjalne szkolenie w terminie wyznaczonym przez klub. Udział tych osób w tym szkoleniu jest obowiązkowy,  jest on warunkiem dalszego uczestnictwa w wyjazdach i obozach klubu narciarskiego Wertikal.  Szkolenie narciarskie prowadzone jest przez naszych instruktorów zgodnie z wytycznymi nauczania narciarstwa opracowanych przez Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa – PZN
 10. Sprzęt  narciarski. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, wymagamy aby sprzęt narciarski był odpowiednio przygotowany do jazdy. Dopuszczamy tylko sprzęt przygotowany w serwisie narciarskim. Przed pierwszymi zajęciami narty powinny być naostrzone i posmarowane, wyregulowana siła wypięcia wiązań, Odpowiednio dobrane buty i kijki narciarskie. Dodatkowe (konieczne) wyposażenie stanowią gogle i kask narciarski. Instruktor może nie dopuścić dziecka do jazdy gdy ma poważne  zastrzeżeń co do jego sprzętu narciarskiego (szczególnie  przygotowania tego sprzętu pod względem bezpieczeństwa).  Potwierdzeniem odpowiedniego przygotowania sprzętu do jazdy jest zaświadczenia z serwisu narciarskiego. Może to być paragon potwierdzający ostrzenie, smarowanie, regulację danego sprzętu. Takiego potwierdzenia może zażądać osoba odpowiedzialna za szkolenie. Instruktorzy służą poradą w odpowiednim dobraniu sprzętu dla dzieci.
 11. Karnety narciarskie. Podczas wyjazdów mamy możliwość zakupienia tańszych karnetów- karnety grupowe. Często mogą z tego skorzystać także rodzice i inne osoby uczestniczące w wyjeździe. Z karnetów zniżkowych mogą skorzystać także osoby z dojazdem własnym. Osoby te MUSZĄ potwierdzić SMS-em (rano w dniu wyjazdu do godz. 9:00) ile karnetów zamawiają. Karnety, wydajemy zazwyczaj pod autokarem. Proszę je odbierać od instruktora u  którego została dokonana wpłata za karnet. Odbiór karnetów: jedna osoba – jeden karnet, nie bierzemy karnetu dla kogoś.
 12. Karnety dla dzieci najmłodszych: niektóre stacje narciarskie (krajowe i zagraniczne) posiadają darmowe karnety dla dzieci najmłodszych. Ta forma karnetu przysługuje tylko w przypadku jazdy na stoku DZIECKO + RODZIC. Ulga nie dotyczy dzieci uczestniczących z zorganizowanej jeździe i szkoleniu w grupach narciarskich z instruktorem. W przypadku jazdy w grupie dziecko musi posiadać karnet płatny. Przy zakupie karnetów we własnym zakresie prosimy nie powoływać się na zniżkę grupowa klubu Wertikal.
 13. Ceny wyjazdów/opłaty
  Całkowita cena danego wyjazdu narciarskiego podawana  jest zawsze na naszej stronie internetowej.  W cenę wyjazdu narciarskiego dla osoby jeżdżącej* wliczone są: opłata za przejazd ( w przypadku dojazdu autokarem)oraz karnet narciarski (w tym również karnety narciarskie instruktorów)
 14. Podczas obozów i szkoleń kilkudniowych doliczane są opłaty za szkolenie, dotyczy to także szkolenia dla początkujących**.
  Opłaty za przejazd autokarem na wyjazdach krajowych: klubowicze 30 zł, osoby spoza klubu (dzieci i dorośli) 40 zł. Opłaty za przejazd i karnety przyjmowane są przed odjazdem autokaru, prosimy o posiadanie odliczonej kwoty.

Kryteria umiejętności narciarskich. *Osoba jeżdżąca na nartach to taka, która umie samodzielnie korzystać z wyciągu talerzykowego, orczykowego. Podczas zjazdu na stoku: kontroluje prędkość zjazdu, samodzielnie umie sterować nartami wykonując zamierzone skręty, narty prowadzi równolegle lub w pozycji płużnej. Korzysta z średnich i łatwych tras (niebieska, czerwona).  Samodzielnie umie podnieść się po upadku na stoku.  Jeździ z kijkami narciarskimi.

**Osoba początkująca: Jest tylko po jednym sezonie nauki jazdy na nartach. Słabo lub wcale nie opanowała jazdy wyciągiem orczykowym, nie umie skręcać nartami, nie w pełni panuje nad prędkością jazdy. Korzysta tylko z łatwych tras narciarskich (niebieskich). Nie jest w stanie samodzielnie wstać po upadku, jeździ tylko bez kijków. Jeżeli dziecko spełnia jeden z tych warunków wówczas kwalifikuje się na szkolenie „dla Początkujących” 

Inne sprawy organizacyjne
– Dzieci i Młodzież  podczas  szkolenia narciarskiego powinny jeździć w kamizelkach z emblematem klubu.
– Każdy uczestnik szkolenia powinien opanować samodzielne ubieranie i dopinanie butów narciarskich. W trudnościach z „ogarnięciem sprzętu”  pomagają instruktorzy. Prosimy aby przed wyjazdem narciarskim w domu przećwiczyć z dzieckiem ubieranie butów narciarskich, zapinanie nart.
– Narty i kijki na czas transportu muszą  znajdować się w pokrowcu.

– Buty narciarskie powinny być w plecaku (nie mogą być w torbie, czy reklamówce !). Podczas przejazdu – buty, aby nie były zimne w trakcie zakładania na stoku, można zabrać do wnętrza autokaru wyłącznie za zgodą kierowcy, wówczas plecak z butami może znajdować się tylko pod własnym siedzeniem.

– Butów narciarskich nie można absolutnie zakładać w autokarze, jak również w nich po autokarze chodzić !
– W trakcie każdego szkolenia narciarskiego przewidujemy minimum jedną przerwę na odpoczynek i posiłek. Należy mieć własny prowiant lub zakupić sobie w bufecie na stoku.

– W trakcie wyjazdu narciarskiego, dzieci jadące bez opieki rodzica, podlegają bezpośredniej opiece instruktorów. Obowiązkiem instruktorów jest pomoc dziecku. Dziecko zgłasza potrzebę pomocy np. przy zakładaniu sprzętu, zakupie posiłku itp. Instruktor nie wyręcza dziecka w czynnościach związanych z zakładaniem butów, nart. Udziela pomocy, także w formie instrukcji słownej, jak należy to poprawnie wykonać. Przy zakupie posiłku dla dziecka może pomóc instruktor w którego grupie znajduje się dane dziecko. Prosimy aby rodzic zgłaszał taką potrzebę przed wyjazdem, przy autokarze.

Podczas wyjazdów jednodniowych na Słowację (rodzic, prawny opiekun dziecka) jest zobowiązany każdorazowo wyrazić pisemną zgodę na wyjazd dziecka, może to zrobić pisemnie lub  e-mailowo.  Jednodniowe wyjazdy narciarskie na Słowację odbywają się według innych opłat przejazdowych niż wyjazdy krajowe. W przypadku tych wyjazdów  pobierana jest wyższa kwota przejazdowa od dzieci, młodzieży i dorosłych niż na wyjazdach krajowych.

– Na wyjazdach zagranicznych,  od wszystkich uczestników wyjazdu, wymagany jest aktualny dokument tożsamości. Właściwym dokumentem jest tylko (aktualny) dowód osobisty lub paszport.

– Uczestnicy wyjazdów zagranicznych (obozów i wyj. jednodniowych) muszą  posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Taką kartę można wyrobić bezpłatnie w NFZ na ul. Batorego.